MENU

EU General Data Protection Regulation

June 1, 2018 • 站务阅读设置

English:

Everyone Niconeiko Blog Visitors/Messages Hello! We need to inform you in accordance with the requirements of the EU General Data Protection Regulations (GDPR).

Niconeiko Blog only stores the most basic information to provide you with services.

Stored information (registered users) includes your username, irreversible hashed password, user avatar, and your email address, as well as your UA, OS, device, network environment, geographic location, etc.

The stored information (message) includes your name, avatar, and the email address you provided (optional), as well as your UA, OS, device, network environment, geographic location, etc.

Information stored (visitors) Your UA, OS, device, network environment, geographic location and other information.
The following is an additional notice about registered users:

We save your e-mail address so that you can request a reset when you forget your password, or send a policy notice required by law in your rare jurisdiction. We will not provide this information to third parties unless requested by the legal authority of the jurisdiction or with your exact permission.

If you need to delete our stored e-mail address or avatar, you can do it in the Nickoneiko Blog user settings. If you need to delete other information, please send an email to [email protected] to close the account. We may need additional information to determine your ownership of the account.

Chinese:

各位 Niconeiko Blog 访问者 / 留言者 您好!我们需要按照欧盟一般资料保护规范(GDPR)的要求告知您一些信息。

Niconeiko Blog 只储存最基本的信息来向您提供服务。

储存的信息(注册用户)包括您的用户名,不可逆散列的密码,用户头像,以及您提供的邮件地址,以及您的 UA,OS, 设备,网络环境,地理位置等信息。

储存的信息(留言者)包括您的名称,头像,以及您提供的邮件地址(可选),以及您的 UA,OS, 设备,网络环境,地理位置等信息。

储存的信息(访问者)您的 UA,OS, 设备,网络环境,地理位置等信息。
以下是关于注册用户的附加通知:

我们储存您的邮件地址以便您在忘记密码时申请重设,或发送罕见的所属司法管辖区法律要求的政策通知。除非受司法管辖区法律机关的要求,或得到您确切的许可,我们不会向第三方提供此信息。

如果您需要删除我们储存的邮件地址或头像,您可以在 Niconeiko Blog 用户设置里进行操作。如果您需要删除其他信息,请发送邮件到 [email protected] 申请账号关闭。我们可能需要额外的信息来确定您对账号的所属权。

NL:

Iedereen Niconeiko Blog Bezoekers / berichten Hallo! We moeten u informeren in overeenstemming met de vereisten van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Niconeiko Blog slaat alleen de meest elementaire informatie op om u van diensten te voorzien.

Opgeslagen informatie (geregistreerde gebruikers) omvat uw gebruikersnaam, onomkeerbaar hash-wachtwoord, gebruikersavatar en uw e-mailadres, evenals uw UA, besturingssysteem, apparaat, netwerkomgeving, geografische locatie, etc.

De opgeslagen informatie (bericht) bevat uw naam, avatar en het e-mailadres dat u hebt opgegeven (optioneel), evenals uw UA, besturingssysteem, apparaat, netwerkomgeving, geografische locatie, enz.

Opgeslagen informatie (bezoekers) Uw UA, besturingssysteem, apparaat, netwerkomgeving, geografische locatie en andere informatie.
Het volgende is een aanvullende kennisgeving over geregistreerde gebruikers:

We slaan uw e-mailadres op zodat u een reset kunt aanvragen wanneer u uw wachtwoord vergeet of een wettelijk verplichte kennisgeving van beleid in uw zeldzame rechtsgebied verzendt. We zullen deze informatie niet aan derden verstrekken, tenzij daarom wordt verzocht door de wettelijke autoriteit van het rechtsgebied of met uw exacte toestemming.

Als u ons opgeslagen e-mailadres of onze avatar wilt verwijderen, kunt u dit doen in de gebruikersinstellingen van Nickoneiko Blog. Als u andere informatie wilt verwijderen, stuur dan een e-mail naar [email protected] om het account te sluiten. We hebben mogelijk aanvullende informatie nodig om te bepalen dat u de eigenaar bent van het account.

Last Modified: March 10, 2019
Archives QR Code
QR Code for this page
Tipping QR Code
Leave a Comment

3 Comments
  1. 网站左上角是报错了吗

    1. @芝麻是的..我刚刚看了下..目前已经修复了

  2. Giao看不懂啊