MENU

Re:从零开始制作一套(大概)完美的BDRip

February 5, 2020 • Nico的日常生活阅读设置

本文主要叙述的是一套包含CD.扫图.字幕.视频的BDRip制作过程..预计需要10-15min阅读完成.

CD

CD这个东西我们可以在各CDPT站找到..例如Red.Jpop.皇后等.

这点好像..也没什么可说的..那就下一项吧

扫图

如果下载到的扫图很大..例如一张图片就好几十M.这个时候..我们就需要对他进行压缩..

在此.我们使用的是caesium这款软件.压缩为JPG格式的图像.

我们打开软件后..选择添加图片..

添加之后.设置好质量.格式.输出文件夹

接下来..点击compress就完成了

稍微说一句...这个软件是可以设置为中文的..

字幕

想要让播放器自动加载字幕..就需要让字幕和视频同名..在这里我们使用的是 U2字幕重命名工具1.0 Fin

该软件的页面在U2的社区4184页面..

用法也是非常简单的..就不做过多解释了.

视频

之前曾经写过一个
Vapoursynth+X265 Ausna/Yuuki 简易式压制教程
https://blog.mxpkx.com/index.php/archives/144/
所以..这里就不再次叙述.但是在这里提供一些更好的资料.

1.EACExtract

该工具用于提取BDMV中的音轨.字幕等内容..使用也很简单.直接拖进去


然后摁下去..就好了

2.X265 编码器参数.

目前..个人的最新的参数是PY5..下面将会全部公开我的各版本编码器参数.请自行取用

PY:

vspipe --y4m "1.vpy" - | x265-10bit-full-yuk --y4m -D 10 --preset slower --tune vcb-s++ --ctu 32 --crf 15 --pbratio 1.2 --no-sao --me 3 --subme 4 --merange 44 --limit-tu 4 --b-intra --no-rect --no-amp --ref 4 --weightb --keyint 360 --min-keyint 1 --bframes 6 --aq-mode 1 --aq-strength 0.7 --rd 4 --psy-rd 2.0 --psy-rdoq 1.2 --rdoq-level 2 --no-open-gop --rc-lookahead 80 --scenecut 40 --qcomp 0.65 --no-strong-intra-smoothing --rskip --output "1.hevc" –

PY2+: (Lovelive Movie首次使用)

vspipe --y4m "llss movie.vpy" - | x265-10bit-full --y4m -D 10 --preset slower --tune vcb-s++ --ctu 32 --crf 15.8 --qg-size 8 --pbratio 1.2 --no-sao --me 3 --subme 4 --merange 44 --limit-tu 4 --b-intra --no-rect --no-amp --ref 4 --weightb --keyint 360 --min-keyint 1 --bframes 7 --aq-mode 1 --aq-strength 0.9 --rd 4 --psy-rd 2.0 --psy-rdoq 1.2 --rdoq-level 2 --no-open-gop --rc-lookahead 75 --scenecut 40 --qcomp 0.65 --no-strong-intra-smoothing --rskip --output "00004.hevc" –

PY2++ 264

vspipe --y4m "1.vpy" - | x264-8bit-x86_64-full --demuxer y4m --crf 19 --preset slower --tune film --keyint 600 --min-keyint 1 --no-fast-pskip --aq-mode 1 --input-depth 16 --sar 1:1 -o "1.264" –

PY3:

vspipe --y4m "rev.vpy" - | x265-10bit-full --y4m -D 10 --preset slower --tune vcb-s++ --ctu 32 --crf 20 --qg-size 8 --pbratio 1.2 --no-sao --me 3 --subme 4 --merange 44 --limit-tu 4 --b-intra --no-rect --no-amp --ref 4 --weightb --keyint 360 --min-keyint 1 --bframes 7 --aq-mode 1 --aq-strength 0.9 --rd 4 --psy-rd 2.0 --psy-rdoq 1.2 --rdoq-level 2 --no-open-gop --rc-lookahead 75 --scenecut 40 --qcomp 0.65 --no-strong-intra-smoothing --rskip --output "00001.hevc" –

PY3+: (Only Your Name 4K )

vspipe --y4m " your name movie.vpy" - | x265-10bit-full --y4m -D 10 --preset slower --tune vcb-s++ --crf 14.3 --qg-size 8 --pbratio 1.2 --no-sao --me 3 --subme 4 --merange 44 --limit-tu 4 --b-intra --ref 4 --weightb --keyint 360 --min-keyint 1 --bframes 7 --aq-mode 1 --aq-strength 0.9 --rd 4 --psy-rd 2.0 --psy-rdoq 1.2 --rdoq-level 2 --no-open-gop --rc-lookahead 75 --scenecut 40 --qcomp 0.65 --no-strong-intra-smoothing --rskip --output "gops/1.gop" –

PY3++: (X264)

vspipe 1.vpy --y4m | x264-10bit-x86_64-full --demuxer y4m --crf 21.12 --preset slower --aq-mode 1 --aq-strength 1.1 --mbtree --tune film --no-fast-pskip --psy-rd 0.7:1.3 -o 1.264 –

PY4:(Only Frozen 4K HDR)

vspipe --y4m "frozen 2160p.vpy" - | x265-10bit-full --y4m -D 10 --preset slower --tune vcb-s++ --crf 18 --qg-size 8 --asm avx512 --pbratio 1.2 --no-sao --me 3 --subme 4 --merange 44 --limit-tu 4 --b-intra --ref 4 --weightb --keyint 360 --min-keyint 1 --bframes 7 --aq-mode 1 --aq-strength 0.9 --rd 4 --psy-rd 2.0 --psy-rdoq 1.2 --rdoq-level 2 --no-open-gop --rc-lookahead 75 --scenecut 40 --qcomp 0.65 --no-strong-intra-smoothing --rskip --transfer smpte2084 --dhdr10-opt --colorprim bt2020 --colormatrix bt2020nc --master-display G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,1) --output "gops/2.gop" –

PS: AVX512仅新设备支持

PY5(Only 1080P/720P):

vspipe --y4m "rev.vpy" - | x265-10bit-full --y4m -D 10 --preset slower --tune vcb-s++ --no-sao --no-open-gop --keyint 360 --min-keyint 1 --ctu 32 --qg-size 8 --merange 37 --me 3 --b-intra --no-rect --no-amp --bframes 8 --rc-lookahead 75 --rd 3 --aq-mode 1 --aq-strength 0.8 --psy-rd 2.0 --psy-rdoq 1.1 --rdoq-level 2 --pbratio 1.1 --cbqpoffs -2 --crqpoffs -2 --qcomp 0.65 --rc-lookahead 75 --scenecut 40 --qcomp 0.65 --no-strong-intra-smoothing --crf 16 --rskip --output "00004.hevc" –

整理

一般来说..我会分为Scan.CDs.SPs分别存放相应内容..

例如这样.

当然..有些特别情况..也是会随机应变的.

到这里..我们就完成了一份BDRip的制作..接下来.请选择自己喜欢的方法来分发就好了..

Archives QR Code
QR Code for this page
Tipping QR Code
Leave a Comment

2 Comments
  1. 我

    还有没有这种文章。提前感谢

  2. 哇(๑•̀ㅁ•́ฅ)谢谢大佬 插个眼先